Avís Legal

CONDICIONS GENERALS DE  www.xarcuteriaferran.com

La utilització dels serveis o la contractació de productes en www.xarcuteriaferran.com suposa l’acceptació de les següents condicions generals:
1 . – Acceptació i disponibilitat de les Condicions Generals de Contractació

Mitjançant l’acceptació del present contracte, vostè declara :

a) Que és una persona major d’edat i amb capacitat per contractar.

b ) Que ha llegit i accepta les presents condicions generals.

Aquestes condicions generals (en endavant, “les Condicions Generals”), regulen la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els usuaris -clients (en endavant, “els Clients ” ) de la pàgina web de www.xarcuteriaferran.com ubicada a la url www.xarcuteriaferran.com propietat de XARCUTERIA FERRAN (en endavant “www.xarcuteriaferran.com“). Els Clients accepten les Condicions Generals des del moment que utilitzin o adquireixin qualsevol producte. Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Clients. www.xarcuteriaferran.com posa a disposició d’aquests, el número de telèfon +34 93 318 75 33 i l’adreça de correu electrònic ferran@xarcuteriaferran.com, per tal de consultar qualsevol dubte sobre les Condicions Generals .

2 . – Normes aplicables

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que disposa a la Llei 7/19988, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7 / 1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic .

3 . – Modificació de les Condicions Generals

XARCUTERIA FERRAN podrà modificar les Condicions Generals notificant-ho als Clients amb antelació suficient, a fi de millorar els serveis i productes oferts a través de www.xarcuteriaferran.com. Mitjançant la modificació de les Condicions Generals exposades a la pàgina web de www.xarcuteriaferran.com aquest deure de notificació.
En tot cas, abans d’utilitzar els serveis o contractar productes, es podran consultar les Condicions Generals.

4 . – Propietat intel·lectual

Els continguts subministrats per www.xarcuteriaferran.com estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de XARCUTERIA FERRAN o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte, www.xarcuteriaferran.com no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant www.xarcuteriaferran.com tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part de www.xarcuteriaferran.com. La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs a www.xarcuteriaferran.com, als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació.

5 . – Ús del servei i responsabilitats

www.xarcuteriaferran.com no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis, quedant exonerat per qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats a causa de la indisponibilitat del servei per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat.
www.xarcuteriaferran.com no es fa responsable del contingut dels enllaços a altres pàgines web que no siguin titularitat seva i que, per tant, no poden ser controlades per aquesta.
El client manifesta que coneix que la informació facilitada per www.xarcuteriaferran.com a través dels seus serveis, no té caràcter legal i únicament s’ofereix a efectes informatius.

6 . – Legislació aplicable i jurisdicció competent.

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb les Lleis d’Espanya.

7 . – Notificacions

Totes les notificacions, requeriments , peticions i altres comunicacions que hagin d’efectuar per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, s’hauran de fer per escrit i s’entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o trameses per correu ordinari al domicili de l’altra part o al correu electrònic d’aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altra.

8 . – Nul·litat i ineficàcia de les Clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada .

AVÍS LEGAL

XARCUTERIA FERRAN no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de www.xarcuteriaferran.com.

Amb els límits establerts a la llei, www.xarcuteriaferran.com no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet.

Les pàgines d’Internet de www.xarcuteriaferran.com poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que www.xarcuteriaferran.com no pot controlar. Per tant, www.xarcuteriaferran.com no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de www.xarcuteriaferran.com o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de www.xarcuteriaferran.com.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que www.xarcuteriaferran.com ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de XARCUTERIA FERRAN amb la finalitat de poder prestar i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores del lloc Web. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a ferran@xarcuteriaferran.com o a Pau Claris, 108, 08009 Barcelona.

INFORMACIÓ GENERAL PER DONAR COMPLIMENT A LA LLEI 34/2002

Titular: XARCUTERIA FERRAN
Direcció: Pau Claris, 108, 08009 Barcelona

Contacte: ferran@xarcuteriaferran.com

Telèfon: +34 93 318 75 33

CIF: 37239911 – J